Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Valg af virksomhedsform - selskab eller personlig virksomhed

06. Maj 2012

Valg af virksomhedsform ved opstart af virksomheden bør ske på grundlag af grundige overvejelser, hvor forventninger til indtjening og risiko indgår, og du bør løbende overveje, om der er behov for at ændre den valgte virksomhedsstruktur. I artiklen beskrives nogle af de forhold man skal være opmærksom på ved valg af virksomhedsform, idet vi dog kun kommer ind på de mest udbredte virksomhedsformer, nemlig anparts- eller aktieselskabet samt den personligt ejede virksomhed.

Den løbende indkomstbeskatning

Som hovedregel beskattes opgøres indkomsten på samme måde i selskaber og personlige virksomheder.

Selskabers indkomst beskattes med 25 %. Når overskuddet trækkes ud af selskabet til privat forbrug, sker der en yderligere beskatning, der afhænger af, om overskuddet trækkes ud som udbytte eller som løn. Den samlede beskatning af udbytte op til 48.300 kr. (96.600 kr. for ægtefæller) er 45,3 % og for herefter 56,5 %. Lønnen op til topskattegrænsen (423.800 kr.) beskattes med 42,8 % og herefter op til 56,2 %. En skatteoptimeringsstrategi vil derfor ofte gå ud på at hæve løn op til topskattegrænsen og udbytte op til progressionsgrænsen og derefter løn ud over topskattegrænsen.

I personlige virksomheder, der beskattes efter virksomhedsordningen, kan overskud opspares i virksomheden og endelig beskatning udskydes til overskuddet hæves. Som i selskabet, vil renteudgifter have fuld fradragsværdi.

I virksomhedsordningen beskattes en del af overskuddet lempeligt, idet et beregnet kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst. Denne mulighed eksisterer ikke for selskaber, men til gengæld er der ikke mulighed for at udnytte 28 % grænsen for aktieindkomst i personlige virksomheder. hvor der så til gengæld er mulighed for en lempelig beskatning af udbytte op til 48.300 kr., jf. ovenfor.

Underskud i personlig virksomhed kan derimod modregnes i ejerens og ægtefællens øvrige skattepligtige indkomst og virksomhedsordningen giver endda mulighed for carry-back, dvs. modregning af underskud i tidligere års opsparede overskud.

Et selskabs underskud kan alene fremføres til modregning i senere overskud i selskabet.

Risikobegrænsning

I selskaber er hæftelsen er begrænset til den indskudte selskabskapital, mens ejeren af en personligt drevet virksomhed hæfter personligt. Banken andre større kreditorer, vil dog ofte kræve en personlig kaution fra ejeren. Befinder virksomheden sig i en risikobetonet branche, hvor der fx er risiko for større erstatningskrav, bør selskabsformen dog som regel vælges.

Regulering og krav til offentlighed

Selskabet er omfattet af en omfattende regulering i Selskabsloven. Regler om minimumskapital, udlodning af udbytte, lån til selskabsdeltagere og ledelse skal sikre, at den indskudte kapital er til stede. Herudover sikrer regler om registrering og offentliggørelse af oplysninger om selskabet og selskabets årsrapport offentlighedens kontrol med og indsigt i selskabets forhold.

Mens et selskabs stiftelse skal anmeldes og der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter, kan den personlige virksomhed uden videre påbegyndes uden krav til overholdelse af særlige formalia. En virksomhed med momspligtige eller lønsumspligtige aktiviteter eller med ansatte skal dog registreres hos Erhvervsstyrelsen for at få et CVR-nr.

Holdingselskaber og større selskaber er omfattet af revisionspligt. Personlige virksomheder og små selskaber skal derimod ikke revideres.

Ophør af virksomhed og generationsskifte m.v.

Ophør eller salg af en personlig virksomhed resulterer i en beskatning af et opsparet overskud, medmindre der investeres i en udlejningsejendom el. lign.

Et selskab kan derimod fortsætte efter virksomhedsophør eller –salg, selvom aktiviteterne kun består af passiv investering i fx værdipapirer. Aktierne kan endvidere overdrages skattefri til et holdingselskab, der vil kunne sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit og herefter fungere som pengetank. Skatten af et virksomhedssalg kan på denne måde udskydes indtil midlerne hæves fra selskabet.

Samarbejde mellem flere ejere

Ved samarbejde mellem flere anvendes interessentskabsformen ofte, selvom den indebærer en udfordring i form af den personlige og solidariske hæftelse. Også skattemæssigt vil interessentskabsformen ofte være tung, idet de enkelte interessenter beskattes af deres andele i virksomhedens over-/underskud. Optagelse eller udskiftning af en kompagnon vil medføre en beskatning af de enkelte interessenter, herunder af goodwill. Også her vil selskabsformen og holdingstrukturen et attraktivt alternativ. Hvis de enkelte deltagere ejer aktier gennem deres eget holdingselskab, vil det være muligt at optage nye kompagnoner uden at det udløser beskatning. Herudover vil den enkelte medejer have mulighed for at hæve udbytte i holdingselskabet i takt med behovet for midler til privatforbrug.

Valg af virksomhedsform

Ved opstart af virksomhed må der ofte imødeses et underskud i de første år. Drives virksomheden i selskabsform, vil selskabet derfor ofte være ”født” med et kapitaltab, og der vil kunne opstå behov for yderligere kapitalindskud. Endvidere vil underskuddet alene fremføres til modregning i selskabets senere overskud. Hvis selskabet går konkurs, vil du ikke have fradrag for et eventuelt tab som følge af kaution for selskabets gæld og du vil alene få fradrag for tab på aktierne/anparterne og ikke fradrag for selskabets underskud. Der vil således ofte være en fordel i at starte virksomheden op i personligt regi.

For selskaber med en rentabel drift er der ikke store skattemæssige forskelle mellem selskab og personlig virksomhed. I takt med at virksomheden udvikler sig og generer overskud, bør det overvejes at omdanne virksomheden til selskab og etablere en holdingstruktur. Begge dele kan ske uden beskatning og vil medføre, at der kan herved opnås en risikobegrænsning, idet det opsparede overskud kan bringes i sikkerhed for kreditorer og erstatningskrav ved udlodning til holdingselskabet. Også ved generationsskifte og salg af virksomheden vil holdingstrukturen indebære klare skattemæssige fordele, idet skatten af avancen ved salget af virksomheden kan udskydes til det tidspunkt, pengene hæves til privat forbrug. En skattefri etablering af en holdingkonstrukttion vil normalt vil tage 3 år.