Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Pas på med at låne dit selskab penge

06. Maj 2012

Dit selskabs finansieringsform bør vælges på grundlag af forventninger til selskabets fremtidige indtjening og det kan være dyrt blot at tage de positive briller på, uden at være opmærksom på konsekvenserne, hvis tingene ikke forløber som forventet. Anvendelse af konvertibelt gældsbrev på anfordringsvilkår bør altid overvejes, idet denne finansieringsform sikrer fradrag for tab, hvis selskabet går konkurs samtidigt med, at det er muligt at ”hæve pengene” skattefrit ved afdrag på lånet, hvis selskabet giver overskud.

De fleste er klar over, at det er ulovligt at låne penge af sit eget selskab, med mindre der er tale om et forretningsmæssigt mellemværende. Men du skal også være varsom med udlån til selskabet, da det kan have nogle uheldige skattemæssige konsekvenser.

De traditionelle finansieringsformer – kapitalindskud og lån

Som selskabsejer har du principielt to muligheder for finansiering af drifts- og udviklingsaktiviteterne i selskabet. Du kan foretaget et kapitalindskud ved at forhøje selskabskapitalen eller låne penge til selskabet.

Hvis selskabets drift er rentabelt er det mest fordelagtigt at låne penge til selskabet, idet du kan modtage afdrag på tilgodehavendet uden beskatning. Selskabskapital kan derimod kun hæves af selskabet ved udlodning af udbytte og eller kapitalnedsættelse, og der skal her betales en skat på 27 % eller 42 %.

Hvis selskabet derimod har underskud, kan en kapitalforhøjelse anvendes til retablering af selskabskapitalen og konsolidering af selskabets egenkapital. Hvis selskabet går konkurs, vil det her være et lille plaster på såret, at du som hovedaktionær har fradrag for tabet på dine aktier i selskabet. Udlån til selskabet kan ikke anvendes som middel til retablering af selskabskapitalen og der vil ikke være fradrag for tabet, hvis selskabet går konkurs. Hvis der først er foretaget udlån til selskabet på et tidspunkt, hvor der har været tab, vil det ikke være muligt at konvertere dette tab til et fradragsberettiget aktietab ved at foretage en konvertering af gælden til egenkapital, idet aktierne skal anses for anskaffet til fordringens kursværdi på konverteringstidspunktet. Det samme gælder, hvis der foretages et kapitalindskud, der anvendes til at nedbringe gælden til hovedaktionæren. Ifølge praksis skal anskaffelsessummen for aktierne nedsættes, hvis midlerne reelt stammer fra kapitalindskuddet, selvom nedbringelsen af gælden sker lang tid – fx flere år – efter kapitalindskuddet. Tilbagebetaling bør derfor først foretages på et tidspunkt, hvor selskabet har genereret et overskud, der kan anvendes til at finansiere en tilbagebetaling af gælden til hovedaktionæren. Som det ses, er det ikke muligt at få tabsfradrag, hvis først hovedaktionæren har lånt penge til selskabet på et tidspunkt, hvor selskabets egenkapital er negativ. (((For at fuldende billedet af en ulykkelig situation skal det oplyses, at selskabet vil kunne miste retten til at fremføre underskud til modregning i senere års overskud, hvis gælden til hovedaktionæren udgør mere end 50 % af selskabets usikrede gæld.)))

Overvej konvertible gældsbreve

Et konvertibelt gældsbrev er et gældsbrev udstedt af et selskab, der giver långiver ret – men ikke pligt – til at konvertere fordringen på selskabet til aktier/anparter. Långiver kan således vælge, om han skal udnytte konverteringsretten eller få indfriet sin fordring kontant.

Ved en kontant indfrielse af det konvertible gældsbrev skal avance/tab til den på forhånd aftalte indfrielseskurs på det på forhånd aftalte tidspunkt beskattes efter Aktieavancebeskatningslovens. Sker indfrielsen på et tidligere tidspunkt eller til en anden kurs end aftalt, beskattes indfrielsen som udbytte. Hvis det konvertible gældsbrev er oprettet på anfordringsvilkår, vil indfrielse til kurs 100 kunne ske uden beskatning, idet indfrielsestidspunkt og -kurs sker som aftalt.

Hvis selskabet går konkurs, vil hovedaktionæren ligesom selskabets øvrige kreditorer få dividende af sin fordring og fradrag for tabet efter aktieavancebeskatningslovens regler. Tabet kan modregnes i anden aktieindkomst og skatteværdien af overskydende negativ aktieindkomst kan modregnes i skatten af øvrige indkomster.

Undgå kaution for selskabets gæld

Selskabets bank vil normalt kræve, at hovedaktionæren kautionerer for selskabets gæld. Hvis kautionsforpligtelsen bliver aktuel, vil betaling af kautionen være et ikke fradragsberettiget formuetab.

Hvis banklånet optages af hovedaktionæren privat og provenuet udlånes til selskabet på et konvertibelt gældsbrev, vil der ikke være behov for at kautionere for selskabets gæld. Hvis selskabet går konkurs, vil hovedaktionæren på samme måde som ved gældsstiftelse i selskabet og personlig kautionen, idet bankens tab skal indfries, men hovedaktionæren vil opnå kompensation for sit tab i form af fradrag for tabet på det konvertible gældsbrev.