Vores historie

Frej Revision er et statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er etableret i 2012.

Selskabet havde fra starten mere end 300 kunder. Medarbejderne har mange års erfaring med revision og rådgivning af virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Hvordan omdanner du din virksomhed til et selskab?

06. Maj 2013

Du kan omdanne din personligt drevne virksomhed til et selskab ved at indskyde virksomhedens aktiver og gæld i forbindelse med stiftelse af et selskab.

Skattepligtig omdannelse

Skattemæssigt betragtes omdannelsen som et salg af aktiver til selskabet. Der vil således ske beskatning af avance på virksomhedens aktiver, herunder goodwill oparbejdet i virksomheden og et opsparet overskud skal beskattes, medmindre du etablerer en ny virksomhed, fx udlejning af fast ejendom. Til gengæld vil selskabet kunne afskrive på goodwill og andre aktiver på grundlag af markedsværdierne og anskaffelsessummen for kapitalandelene i selskabet vil blive opgjort på grundlag af markedsværdien af de overførte nettoaktiver.

Finansieringen af de ofte betydelige skatter, som overdragelsen kan medføre, kan ske ved, at ejeren får delvis betaling for virksomheden ved et tilgodehavende hos selskabet – et såkaldt stiftertilgodehavende. Hvis selskabet har en større likvid beholdning, kan disse midler på denne måde anvendes til at finansiere en del af skatterne. Alternativt kan det blive nødvendigt, at selskabet optager et lån, der anvendes til at finansiere ejerens personlige skat. Hvis der er aftalt afdrags- og rentevilkår for stiftertilgodehavendet kan der foretages et nedslag på stiftertilgodehavendet på indtil 20 %. Kursnedslaget fordeles forholdsmæssigt på ikke-likvide midler og vil derved reducere avancerne og føre til en lavere beskatning af de enkelte aktiver. Tidligere ville kursgevinster på sådanne stiftertilgodehavender være skattefri, hvis mindsterentekravet var opfyldt. Efter indførelsen af den generelle kursgevinstbeskatning, vil anvendelse af stiftertilgodehavende alene medføre en delvis udskydelse af beskatningen indtil tilgodehavendet afvikles.

Er ejeren over 55 år og har han drevet virksomhed i mindst 10 år, kan skatten elimineres ved at indskyde på en pensionsordning efter reglerne om ophørspension. Dette vil dog kræve, at midlerne bindes i pensionen og dermed være en likviditetskrævende løsning.

Skattefri omdannelse

Hvis de latente skatter i virksomheden er betydelige, vil finansieringsbehovet normalt medføre øgede finansieringsomkostninger for selskabet og dermed vanskeliggøre en skattepligtig omdannelse.

Heldigvis er der regler, der sikrer, at omdannelsen kan ske skattefrit. Skattefriheden modsvares af, at selskabet indtræder i omdannerens skattemæssige stilling. Når selskabet afskriver eller sælger aktiver, skal det derfor ske på samme grundlag, som ejeren skulle have anvendt. Herudover modregnes de avancer, der ikke er blevet beskattet, samt eventuelt opsparet overskud i virksomhedsordningen ved opgørelsen af anskaffelsessummen for aktierne/anparterne i selskabet.

Den samlede skat er således på samme niveau som ved skattepligtig omdannelse. Fordelen ligger i, at skatten udskydes. En del af skatten betales løbende i selskabet i takt med. at de lavere afskrivninger øger selskabets skattemæssige overskud, mens den resterende del af skatten udskydes til det tidspunkt, hvor selskabet likvideres/sælges. Dette tidspunkt kan udskydes yderligere ved at etablere en holdingstruktur via en skattefri aktieombytning, idet avancen her først vil blive aktuel på det tidspunkt, hvor formuen trækkes ud af holdingselskabet som udbytte eller ved salg/likvidation af dette selskab.

En anden fordel ved at gennemføre omdannelsen skattefrit er, at ikke skal betales tinglysningsafgift ud over et gebyr på 1.400 kr.